IV Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fletowy   „Śpiewające Fleciki” 2021/22

Zakończyły się przesłuchania wykonawców uczestniczących w III Internetowym Konkursie Fletowym „Śpiewające Fleciki”

Trzecia edycja konkursu pod tytułem „Śpiewające Fleciki” odbyła się na podstawie nagrań wideo nadsyłanych na adres e-mailowy stowarzyszenia.

Jednym z celów konkursu jest popularyzacja polskich kompozytorów.

Protokół jury dostępny jest tutaj.

Koncert Laureatów dostępny jest tutaj.

 

REGULAMIN  IV OGÓLNOPOLSKIEGO INTERNETOWEGO KONKURSU FLETOWEGO

STOWARZYSZENIA FLECISTÓW POLSKICH

„ŚPIEWAJĄCE  FLECIKI”

 1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Flecistów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ul. Ostroroga 33, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093953, NIP: 8961004434, REGON 930403057

 1. CELE
 • prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów,
 • rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I stopnia,
 • popularyzacja utworów polskich kompozytorów,
 • aktywizacja środowiska fletowego.

 

 1. GRUPY WIEKOWE
 • grupa I- klasa II i III C/6 oraz II C/4
 • grupa II – klasa IV i V C/6 oraz III C/4
 • grupa III – klasa VI C/6 oraz IV C/4
 • zespoły kameralne – jednorodne zespoły fletowe (z wykluczeniem duetów)

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 stycznia 2023r. o godzinie 20.00 na stronie stowarzyszenia www.stofp.pl.

 

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ORAZ WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
 • Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 • Zgłoszenia należy przysyłać od dnia 20 listopada 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.
 • Zgłoszenie na konkurs należy przesłać pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenieflecistow@gmail.com zgodnie z poniższym schematem i następującej treści:

Tytuł maila(temat):  „Śpiewające Fleciki, imię i nazwisko uczestnika, grupa wiekowa”

Treść maila:

„Zgłoszenie na Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fletowy Śpiewające Fleciki

Imię i nazwisko uczestnika:

Adres mailowy do rodzica lub opiekuna prawnego:

Adres mailowy do szkoły:

Pełna nazwa szkoły z adresem:

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

Numer telefonu i adres email nauczyciela:

Imię i nazwisko akompaniatora: ”

 • Zgłoszenie powinno zawierać wyłącznie jeden link odsyłający do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube oraz załączony  formularz karty zgłoszenia (Załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego regulaminu) odręcznie podpisany w wymaganych polach i kopię dowodu wpłaty wpisowego (w formie skanów tych dokumentów lub wyraźnych zdjęć) w terminie do 31  grudnia 2022r.
 • Nagranie musi być w trybie niepublicznym bez możliwości komentowania.
 • Tytuł nagrania powinien być zamieszczony w/g wzoru: „Śpiewające fleciki, imię i nazwisko wykonawcy, grupa wiekowa,  klasa”, a w opisie imię i nazwisko, program w kolejności wykonywania. Zgłoszenia z opisem nagrań bez pełnych imion i nazwisk kompozytorów nie będą przyjmowane.
 • Przekroczenie czasu trwania utworu dowolnego określonego w punkcie 6 spowoduje dyskwalifikację uczestnika. Warunek ten będzie restrykcyjnie przestrzegany przez jury.
 • Prezentacja uczestnika solisty na nagraniu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
 • Etiuda może być wykonywana z nut, reszta programu z pamięci.
 • Cały program musi być nagrany w orientacji poziomej w całości w jednym ujęciu bez cięć, montażu i edycji.
 • Na obrazie musi być widoczny cały instrument, praca rąk, sylwetka wykonawcy przodem do kamery oraz sylwetka akompaniatora. Uczestnik wykonujący etiudę z nut nie może mieć twarzy zasłoniętej pulpitem.
 • Prezentacja zespołu fletowego na nagraniu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
 • Cały program (wszystkie utwory) powinien być nagrany w orientacji poziomej w całości w jednym ujęciu bez cięć, montażu i edycji.
 • Na obrazie musi być widoczny cały skład zespołu z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców.
 • Wyklucza się wspomaganie zespołu przez nauczycieli oraz osoby, które nie są uczniami szkoły muzycznej I stopnia.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Hejno, tel. 601 844 114
 • Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Wpisowe w wysokości:

80 złotych od solisty

120 złotych od zespołu

należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2022r. r. na rachunek:

Stowarzyszenie Flecistów Polskich

53 2490 0005 0000 4500 4332 8839

z dopiskiem „Śpiewające fleciki”

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

 1. PROGRAM

Grupa I – 3 utwory:

1)           Małgorzata Ryk – Etiuda konkursowa 2023 (nuty w załączniku)

2)           Do wyboru jeden utwór ze zbioru Michała Grabowskiego – „Tęczowe melodie”

3)           Dowolny utwór trwający maksymalnie  3 minuty.

Grupa II – 3 utwory:

1)           Henryk Górski – miniatura nr 34 ze zbioru „128 miniatur na flet solo”

2)           Do wyboru jeden utwór ze zbiorów Michała Grabowskiego – „Fletowe igraszki” cz. I i II.

3)           Dowolny utwór trwający maksymalnie  4 minuty.

Grupa III – 3 utwory:

1)           Henryk Górski –  miniatura 118 ze zbioru „128 miniatur na flet solo”

2)           Grzegorz Duchnowski – Temat i trzy dowolne wariacje ze zbioru „Wariacje na temat Wlazł kotek na płotek”

3)           Dowolny utwór trwający maksymalnie  5 minut.

Zespoły fletowe – jeden lub zestaw utworów:

1)           Program dowolny od 3 do maksymalnie 6 minut.

Nuty Michała Grabowskiego dostępne są w księgarni wysyłkowej Merakel.

 

 1. JURY

Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.

Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Protokół jury z listą laureatów zostanie ogłoszony na stronie www.stofp.pl  w dniu 15 stycznia 2023r.

 

 1. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Laureaci poszczególnych grup otrzymują dyplom laureata oraz bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie internetowym alenuty.pl.

Osoby wyróżnione otrzymują dyplom.

Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich.

Dyplomy oraz bony zostaną dostarczone w postaci plików PDF na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

 

 1. DANE OSOBOWE

1)           Wszelkie przekazane w zgłoszeniu dane osobowe  wykonawców, opiekunów prawnych wykonawców, nauczycieli przetwarzane są przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich na podstawie rozporządzenia UE 2016/679  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

2)           Administratorem  powyższych danych osobowych jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich, 52-421 Wrocław ul.Ostroroga 33. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, i adres e-mailowy opiekuna prawnego uczestnika, a w przypadku laureatów również adres do wysyłki nagrody.

3)           Przekazanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w festiwalu. Dane te będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich wyłącznie dla celów konkursu i zostaną usunięte 14 dni po ogłoszeniu jego wyników z wyłączeniem imion i nazwisk laureatów i wykonawców wyróżnionych . Dane osobowe laureatów i wykonawców wyróżnionych będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich po zakończeniu festiwalu w celu zamieszczenia informacji o laureatach na stronie internetowej stowarzyszenia.

4)           Uczestnik konkursu, opiekun prawny uczestnika lub nauczyciel wymieniony w zgłoszeniu mają prawo w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz ich skasowania w formie pisemnej poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenieflecistow@gmail.com.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY 2023

Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 2023

Załącznik nr 3 – Etiuda konkursowa 2023