V Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fletowy   „Śpiewające Fleciki” 2024

Zapraszamy do udziału w V Ogólnopolskim Konkursie Fletowym „Śpiewające Fleciki”.  Zgłoszenia można przysyłać od 20 listopada do 22 grudnia 2023.  Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowane jest na 7 stycznia 2024 roku.

Poniżej przedstawiamy Regulamin Konkurs 2024 oraz załączniki do pobrania.

REGULAMIN V OGÓLNOPOLSKIEGO INTERNETOWEGO KONKURSU FLETOWEGO
STOWARZYSZENIA FLECISTÓW POLSKICH
„ŚPIEWAJĄCE FLECIKI”

 

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Flecistów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ul. Ostroroga 33, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093953, NIP: 8961004434, REGON 930403057

2. CELE
• prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów,
• rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I stopnia,
• popularyzacja utworów polskich kompozytorów,
• aktywizacja środowiska fletowego.

3. GRUPY WIEKOWE
• grupa I- klasa II i III C/6 oraz II C/4
• grupa II – klasa IV i V C/6 oraz III C/4
• grupa III – klasa VI C/6 oraz IV C/4
• zespoły kameralne – jednorodne zespoły fletowe (z wykluczeniem duetów)

4. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 7 stycznia 2024r. o godzinie 20.00 na stronie stowarzyszenia www.stofp.pl.

5. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ORAZ WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
• Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
• Zgłoszenia należy przysyłać od dnia 20 listopada 2023r. do dnia 22 grudnia 2023r.
• Zgłoszenie na konkurs należy przesłać pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenieflecistow@gmail.com zgodnie z poniższym schematem i następującej treści:
Tytuł maila(temat): „Śpiewające Fleciki, imię i nazwisko uczestnika, grupa wiekowa”
Treść maila:
„Zgłoszenie na Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fletowy Śpiewające Fleciki
Imię i nazwisko uczestnika:
Adres mailowy do rodzica lub opiekuna prawnego:
Adres mailowy do szkoły:
Pełna nazwa szkoły z adresem:
Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:
Numer telefonu i adres email nauczyciela:
Imię i nazwisko akompaniatora: ”
• Zgłoszenie powinno zawierać wyłącznie jeden link odsyłający do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube oraz załączony formularz karty zgłoszenia (Załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego regulaminu) odręcznie podpisany w wymaganych polach i kopię dowodu wpłaty wpisowego (w formie skanów tych dokumentów lub wyraźnych zdjęć) w terminie do 22 grudnia 2023r.
• Nagranie musi być w trybie niepublicznym bez możliwości komentowania.
• Tytuł nagrania powinien być zamieszczony w/g wzoru: „Śpiewające fleciki, imię i nazwisko wykonawcy, grupa wiekowa, klasa”, a w opisie imię i nazwisko, program w kolejności wykonywania. Zgłoszenia z opisem nagrań bez pełnych imion i nazwisk kompozytorów nie będą przyjmowane.
• Przekroczenie czasu trwania utworu dowolnego określonego w punkcie 6 spowoduje dyskwalifikację uczestnika. Warunek ten będzie restrykcyjnie przestrzegany przez jury.
• Prezentacja uczestnika solisty na nagraniu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
1) Etiuda może być wykonywana z nut, reszta programu z pamięci.
2) Cały program musi być nagrany w orientacji poziomej w całości w jednym ujęciu bez cięć, montażu i edycji.
3) Na obrazie musi być widoczny cały instrument, praca rąk, sylwetka wykonawcy przodem do kamery oraz sylwetka akompaniatora. Uczestnik wykonujący etiudę z nut nie może mieć twarzy zasłoniętej pulpitem.
• Prezentacja zespołu fletowego na nagraniu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
1) Cały program (wszystkie utwory) powinien być nagrany w orientacji poziomej w całości w jednym ujęciu bez cięć, montażu i edycji.
2) Na obrazie musi być widoczny cały skład zespołu z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców.
3) Wyklucza się wspomaganie zespołu przez nauczycieli oraz osoby, które nie są uczniami szkoły muzycznej I stopnia.
• Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Hejno, tel. 601 844 114
• Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
•Wpisowe w wysokości:
80 złotych od solisty
120 złotych od zespołu
należy wpłacić do dnia 22 grudnia 2023r. r. na rachunek:
Stowarzyszenie Flecistów Polskich
53 2490 0005 0000 4500 4332 8839
z dopiskiem „Śpiewające fleciki”
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

6. PROGRAM
Wszystkie utwory obowiązkowe muszą być wykonane zgodnie z zapisem.
Grupa I – 3 utwory:
1) Małgorzata Ryk – Etiuda konkursowa I – 2024 (nuty w załączniku)
2) Do wyboru jeden utwór ze zbioru Mariusza Matuszewskiego „Pierwsze melodie”:
„Rabarabarumba”, „Na pokazie mody”, „Spacer z pieskiem”, „Nad morzem” lub „Bajeczka dla Basi”
3) Dowolny utwór trwający maksymalnie 3 minuty.
Grupa II – 3 utwory:
1) Małgorzata Ryk – Etiuda konkursowa II – 2024 (nuty w załączniku)
2) Bernard Stieler „Suita polska” – do wyboru jedna z części: „Kujawiak”, „Oberek” lub „Mazur”.
3) Dowolny utwór trwający maksymalnie 4 minuty.
Grupa III – 3 utwory:
1) Małgorzata Ryk – Etiuda konkursowa III – 2024 (nuty w załączniku)
2) Bernard Stieler – „Oberek koncertowy”
3) Dowolny utwór trwający maksymalnie 5 minut.
Zespoły fletowe – jeden lub zestaw utworów:
1) Program dowolny od 3 do maksymalnie 6 minut.
Nuty Bernarda Stielera dostępne są w księgarni wysyłkowej Polihymnia oraz Alenuty.

7. JURY
Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród
Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
Protokół jury z listą laureatów zostanie ogłoszony na stronie www.stofp.pl w dniu 7 stycznia 2024r.

8. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
Laureaci poszczególnych grup otrzymują dyplom laureata oraz bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie internetowym alenuty.pl.
Osoby wyróżnione otrzymują dyplom.
Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich.
Dyplomy oraz bony zostaną dostarczone w postaci plików PDF na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

9. DANE OSOBOWE
1) Wszelkie przekazane w zgłoszeniu dane osobowe wykonawców, opiekunów prawnych wykonawców, nauczycieli przetwarzane są przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich na podstawie rozporządzenia UE 2016/679 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).
2) Administratorem powyższych danych osobowych jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich, 52-421 Wrocław ul.Ostroroga 33. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, i adres e-mailowy opiekuna prawnego uczestnika, a w przypadku laureatów również adres do wysyłki nagrody.
3) Przekazanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w festiwalu. Dane te będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich wyłącznie dla celów konkursu i zostaną usunięte 14 dni po ogłoszeniu jego wyników z wyłączeniem imion i nazwisk laureatów i wykonawców wyróżnionych . Dane osobowe laureatów i wykonawców wyróżnionych będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich po zakończeniu festiwalu w celu zamieszczenia informacji o laureatach na stronie internetowej stowarzyszenia.
4) Uczestnik konkursu, opiekun prawny uczestnika lub nauczyciel wymieniony w zgłoszeniu mają prawo w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz ich skasowania w formie pisemnej poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenieflecistow@gmail.com.

Regulamin V Konkurs 2024
Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY 2024
Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 2024
Załącznik nr 3 – Etiuda konkursowa grupa I – 2024
Załącznik nr 4 – Etiuda konkursowa grupa II – 2024
Załącznik nr 5 – Etiuda konkursowa grupa III – 2024