Zapraszamy uczniów szkół muzycznych I stopnia grających na flecie oraz jednorodne zespoły fletowe do udziału w IV Ogólnopolskim Internetowym Konkursie Fletowym.

Zgłoszenia należy przysyłać od dnia 20 listopada 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

W załączeniu do pobrania:

Regulamin_IV_Konkurs_2023

KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY 2023

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 2023

Etiuda konkursowa 2023

 

REGULAMIN  IV OGÓLNOPOLSKIEGO INTERNETOWEGO KONKURSU FLETOWEGO

STOWARZYSZENIA FLECISTÓW POLSKICH

„ŚPIEWAJĄCE  FLECIKI”

 1. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie Flecistów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ul. Ostroroga 33, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093953, NIP: 8961004434, REGON 930403057

 1. CELE
 • prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów,
 • rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I stopnia,
 • popularyzacja utworów polskich kompozytorów,
 • aktywizacja środowiska fletowego.

 

 1. GRUPY WIEKOWE
 • grupa I- klasa II i III C/6 oraz II C/4
 • grupa II – klasa IV i V C/6 oraz III C/4
 • grupa III – klasa VI C/6 oraz IV C/4
 • zespoły kameralne – jednorodne zespoły fletowe (z wykluczeniem duetów)

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 stycznia 2023r. o godzinie 20.00 na stronie stowarzyszenia www.stofp.pl.

 

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA ORAZ WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
 • Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 • Zgłoszenia należy przysyłać od dnia 20 listopada 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.
 • Zgłoszenie na konkurs należy przesłać pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenieflecistow@gmail.com zgodnie z poniższym schematem i następującej treści:

Tytuł maila(temat):  „Śpiewające Fleciki, imię i nazwisko uczestnika, grupa wiekowa”

Treść maila:

„Zgłoszenie na Ogólnopolski Internetowy Konkurs Fletowy Śpiewające Fleciki

Imię i nazwisko uczestnika:

Adres mailowy do rodzica lub opiekuna prawnego:

Adres mailowy do szkoły:

Pełna nazwa szkoły z adresem:

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego:

Numer telefonu i adres email nauczyciela:

Imię i nazwisko akompaniatora: ”

 • Zgłoszenie powinno zawierać wyłącznie jeden link odsyłający do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube oraz załączony  formularz karty zgłoszenia (Załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego regulaminu) odręcznie podpisany w wymaganych polach i kopię dowodu wpłaty wpisowego (w formie skanów tych dokumentów lub wyraźnych zdjęć) w terminie do 31  grudnia 2022r.
 • Nagranie musi być w trybie niepublicznym bez możliwości komentowania.
 • Tytuł nagrania powinien być zamieszczony w/g wzoru: „Śpiewające fleciki, imię i nazwisko wykonawcy, grupa wiekowa,  klasa”, a w opisie imię i nazwisko, program w kolejności wykonywania. Zgłoszenia z opisem nagrań bez pełnych imion i nazwisk kompozytorów nie będą przyjmowane.
 • Przekroczenie czasu trwania utworu dowolnego określonego w punkcie 6 spowoduje dyskwalifikację uczestnika. Warunek ten będzie restrykcyjnie przestrzegany przez jury.
 • Prezentacja uczestnika solisty na nagraniu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
 • Etiuda może być wykonywana z nut, reszta programu z pamięci.
 • Cały program musi być nagrany w orientacji poziomej w całości w jednym ujęciu bez cięć, montażu i edycji.
 • Na obrazie musi być widoczny cały instrument, praca rąk, sylwetka wykonawcy przodem do kamery oraz sylwetka akompaniatora. Uczestnik wykonujący etiudę z nut nie może mieć twarzy zasłoniętej pulpitem.
 • Prezentacja zespołu fletowego na nagraniu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
 • Cały program (wszystkie utwory) powinien być nagrany w orientacji poziomej w całości w jednym ujęciu bez cięć, montażu i edycji.
 • Na obrazie musi być widoczny cały skład zespołu z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców.
 • Wyklucza się wspomaganie zespołu przez nauczycieli oraz osoby, które nie są uczniami szkoły muzycznej I stopnia.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Hejno, tel. 601 844 114
 • Zgłoszenie na konkurs jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Wpisowe w wysokości:

80 złotych od solisty

120 złotych od zespołu

należy wpłacić do dnia 31 grudnia 2022r. r. na rachunek:

Stowarzyszenie Flecistów Polskich

53 2490 0005 0000 4500 4332 8839

z dopiskiem „Śpiewające fleciki”

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 

 1. PROGRAM

Grupa I – 3 utwory:

1)           Małgorzata Ryk – Etiuda konkursowa 2023 (nuty w załączniku)

2)           Do wyboru jeden utwór ze zbioru Michała Grabowskiego – „Tęczowe melodie”

3)           Dowolny utwór trwający maksymalnie  3 minuty.

Grupa II – 3 utwory:

1)           Henryk Górski – miniatura nr 34 ze zbioru „128 miniatur na flet solo”

2)           Do wyboru jeden utwór ze zbiorów Michała Grabowskiego – „Fletowe igraszki” cz. I i II.

3)           Dowolny utwór trwający maksymalnie  4 minuty.

Grupa III – 3 utwory:

1)           Henryk Górski –  miniatura 118 ze zbioru „128 miniatur na flet solo”

2)           Grzegorz Duchnowski – Temat i trzy dowolne wariacje ze zbioru „Wariacje na temat Wlazł kotek na płotek”

3)           Dowolny utwór trwający maksymalnie  5 minut.

Zespoły fletowe – jeden lub zestaw utworów:

1)           Program dowolny od 3 do maksymalnie 6 minut.

Nuty Michała Grabowskiego dostępne są w księgarni wysyłkowej Merakel.

 

 1. JURY

Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.

Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród

Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

Protokół jury z listą laureatów zostanie ogłoszony na stronie www.stofp.pl  w dniu 15 stycznia 2023r.

 

 1. NAGRODY

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.

Laureaci poszczególnych grup otrzymują dyplom laureata oraz bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie internetowym alenuty.pl.

Osoby wyróżnione otrzymują dyplom.

Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich.

Dyplomy oraz bony zostaną dostarczone w postaci plików PDF na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

 

 1. DANE OSOBOWE

1)           Wszelkie przekazane w zgłoszeniu dane osobowe  wykonawców, opiekunów prawnych wykonawców, nauczycieli przetwarzane są przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich na podstawie rozporządzenia UE 2016/679  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).

2)           Administratorem  powyższych danych osobowych jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich, 52-421 Wrocław ul.Ostroroga 33. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, i adres e-mailowy opiekuna prawnego uczestnika, a w przypadku laureatów również adres do wysyłki nagrody.

3)           Przekazanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w festiwalu. Dane te będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich wyłącznie dla celów konkursu i zostaną usunięte 14 dni po ogłoszeniu jego wyników z wyłączeniem imion i nazwisk laureatów i wykonawców wyróżnionych . Dane osobowe laureatów i wykonawców wyróżnionych będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich po zakończeniu festiwalu w celu zamieszczenia informacji o laureatach na stronie internetowej stowarzyszenia.

4)           Uczestnik konkursu, opiekun prawny uczestnika lub nauczyciel wymieniony w zgłoszeniu mają prawo w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz ich skasowania w formie pisemnej poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres stowarzyszenieflecistow@gmail.com.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY 2023

Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU 2023

Załącznik nr 3 – Etiuda konkursowa 2023