W dniu 6 czerwca 2021 zakończył się XVI Ogólnopolski Festiwal „Zakręcone Fleciki” w wersji on line.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przygotowanie repertuaru i uczestnictwo w festiwalu.

 

REGULAMIN  OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU

„ZAKRĘCONE FLECIKI”

XVI Ogólnopolski Festiwal „Zakręcone Fleciki” to ogólnopolskie spotkanie uczniów szkół muzycznych i ognisk muzycznych grających na fletach z zakręconą główką , które odbędzie się 6 czerwca 2021r.

w PSM I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

 

 1. ORGANIZATORZY
 • Stowarzyszenie Flecistów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ul. Ostroroga 33, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093953, NIP: 8961004434, REGON 930403057
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku

 

 1. CELE
 • prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów w wieku do 11 lat,
 • promocja nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na flecie,
 • wymiana doświadczeń metodycznych między pedagogami,
 • integracja uczniów i nauczycieli klas fletu.

 

 1. GRUPY WIEKOWE
 • grupa I- pierwszy rok nauki
 • grupa II – drugi rok nauki
 • grupa III – trzeci rok nauki

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW FESIWALU

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 6 czerwca 2021r. o godzinie 16.00.

 

 1. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Festiwal jest organizowany dla uczniów grających na flecie z zakręconą główką.
 2. Festiwal zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie nagrań audio-video udostępnionych w serwisie YouTube zgodnie z zasadami poniżej.
 3. W celu wzięcia udziału w festiwalu  należy w terminie do dnia 21 maja 2021r.  przesłać link do nagrania wraz z dokumentami  wymienionymi w punkcie 7.
 4. Nagranie musi być w trybie niepublicznym bez możliwości komentowania.
 5. Tytuł nagrania powinien być zamieszczony w/g wzoru: „XVI Zakręcone Fleciki, imię i nazwisko wykonawcy oraz rok nauki”, a w opisie imię i nazwisko, grupa wiekowa, program w kolejności wykonywania.
 6. Prezentacja uczestnika na nagraniu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
 1. Wymagane jest wykonywanie całego programu z pamięci.
 2. Cały program (wszystkie utwory) musi być nagrany w całości w jednym ujęciu bez cięć i montażu. Nagranie nie może być poddane edycji, korekcie głośności, intonacji oraz dodawaniu dodatkowych efektów brzmieniowych.
 3. Na obrazie musi być widoczny cały instrument, praca rąk, sylwetka wykonawcy przodem do kamery oraz sylwetka akompaniatora.
 4. Na początku nagrania wykonawca musi się przedstawić podając imię i nazwisko.
 5. Nagranie powinno być w jakości co najmniej 1080p.
 6. Utwory muszą być nagrane z towarzyszeniem fortepianu lub pianina. Wyklucza się korzystania z gotowych akompaniamentów cyfrowych.

 

 1. PROGRAM
 • Grupa I: 2 utwory z akompaniamentem fortepianu wykonane z pamięci, których czas trwania nie może przekroczyć 3 min.
 • Grupa II: Małgorzata Ryk – Etiuda obowiązkowa II rok nauki ( nuty w załączniku) oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu; czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min. Cały program wykonany z pamięci.
 • Grupa III: Małgorzata Ryk – Etiuda obowiązkowa III rok nauki (nuty w załączniku) oraz 2 utwory z akompaniamentem fortepianu; czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 5 min. Cały program wykonany z pamięci.

 

 1. JURY
 • Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
 • Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród
 • Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Lista laureatów zostanie ogłoszona na stronie www.stofp.pl w dniu 6 czerwca 2021r.

 

 1. NAGRODY
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 • Laureaci poszczególnych grup otrzymują dyplom laureata i nagrody rzeczowe. Osoby wyróżnione otrzymują dyplom.
 • Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich.
 • Dyplomy zostaną dostarczone w postaci plików PDF na podany w zgłoszeniu adres mailowy.
 • W celu przekazania nagrody, opiekun prawny laureata powinien przesłać dane do wysyłki nagrody, w szczególności adres dostawy i numer telefonu osoby kontaktowej, najpóźniej w terminie 7 dni od powiadomienia o wynikach konkursu.
 • Nagrody wysyłane będą przesyłką kurierską na koszt Stowarzyszenia Flecistów Polskich.

  

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
 • Wpisowe w wysokości 80 złotych należy wpłacić do dnia 21 maja 2021r. r. na rachunek:

Stowarzyszenie Flecistów Polskich

53 2490 0005 0000 4500 4332 8839

z dopiskiem „Zakręcone fleciki”

W razie rezygnacji z udziału w festiwalu wpisowe nie będzie zwracane.

 • Przystąpienie do udziału w festiwalu następuje poprzez przesłanie wiadomości mailowej z wyłącznie jednym linkiem odsyłającym do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube na adres stowarzyszenieflecistow@gmail.com z załączonymi, wypełnionym komputerowo formularzem karty zgłoszenia (Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu) odręcznie podpisanym w wymaganych polach oraz kopią dowodu wpłaty wpisowego (w formie skanów tych dokumentów lub wyraźnych zdjęć) w terminie do 21 maja 2021r. W tytule maila proszę wpisać „Zakręcone Fleciki, imię i nazwisko uczestnika oraz rok nauki”. Zgłoszenie wypełnione pismem odręcznym nie będzie przyjmowane.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Hejno, tel. 601 844 114
 • Zgłoszenie na festiwal „Zakręcone fleciki” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 1. DANE OSOBOWE
 • Wszelkie przekazane w zgłoszeniu dane osobowe wykonawców, opiekunów prawnych wykonawców, nauczycieli przetwarzane są przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich na podstawie rozporządzenia UE 2016/679  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).
 • Administratorem powyższych danych osobowych jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, i adres e-mailowy opiekuna prawnego uczestnika, a w przypadku laureatów również adres do wysyłki nagrody.
 • Przekazanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w festiwalu. Dane te będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich wyłącznie dla celów konkursu i zostaną usunięte 14 dni po ogłoszeniu jego wyników z wyłączeniem imion i nazwisk laureatów i wykonawców wyróżnionych . Dane osobowe laureatów i wykonawców wyróżnionych będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich po zakończeniu festiwalu w celu zamieszczenia informacji o laureatach na stronie internetowej stowarzyszenia.
 • Uczestnik festiwalu, opiekun prawny uczestnika lub nauczyciel wymieniony w zgłoszeniu mają prawo w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz ich skasowania.

Etiuda obowiązkowa II rok nauki – 2021

Etiuda obowiązkowa grupa III – 2021

KARTA ZGŁOSZENIA 2021

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU 2021

Procedura-nadsyłania-nagrania