STATUT STOWARZYSZENIA FLECISTÓW POLSKICH

Stowarzyszenie nosi nazwę »Stowarzyszenie Flecistów Polskich«

 

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

  • 1

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polski.

  • 2

Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7.04.1989r. Prawo o Stowarzyszeniach  (Dz.U. nr 20 poz. 104 z 1989 r.) i postanowienia niniejszego statutu.

  • 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa poprzez organy ustanowione w niniejszym statucie.

  • 4
  1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.
  2. Teren działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 

ROZDZIAŁ II – Cele i zasady działania Stowarzyszenia

  • 5

1.Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki fletowej oraz wzmocnienie więzi pomiędzy polskimi flecistami oraz miłośnikami muzyki fletowej.

  1. Stowarzyszenie współpracować będzie z innymi Stowarzyszeniami, organizacjami i innymi podmiotami krajowymi i zagranicznymi, realizującymi podobne cele.
  • 6

1.Wszelkie środki finansowe i dobra materialne wygospodarowane przez Stowarzyszenie, Stowarzyszenie przeznaczać będzie na realizację celów określonych w statucie.

  1. Stowarzyszenie cele określone w statucie, realizować będzie poprzez:

1/ organizowanie koncertów, audycji, festiwali oraz konkursów muzycznych,

2/ współpracę z władzami państwowymi, samorządowymi organizacjami politycznymi i instytucjami kulturalnymi,

3/ organizowanie seminariów i kursów muzycznych,

4/ działalność wydawniczą i fonograficzną,

5/ promowanie wybitnych instrumentalistów,

6/ nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi Stowarzyszeniami w kraju i za granicą,

7/ finansowanie nagród i stypendiów dla osób realizujących lub predysponowanych do realizacji celów Stowarzyszenia oraz dla osób wybitnie utalentowanych muzycznie.

 

ROZDZIAŁ III – Członkowie Stowarzyszenia, prawa i obowiązki

  • 7

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemcy mający stałe miejsce zamieszkania w Polsce i cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem spełnienia wymagań przewidzianych niniejszym statutem.

 

  • 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1/ członków rzeczywistych (zwyczajnych)

2/ członków honorowych

3/ członków wspierających

  • 9

Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być obywatel polski lub cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia staje się osoba, która spełnia wymogi wynikające z §7 i 9 statutu, złoży pisemną deklarację o przyjęcie na członka, zostanie przyjęta przez Zarząd na członka Stowarzyszenia oraz wpłaci wpisowe na członkostwo.

  • 10

Każdy członek rzeczywisty Stowarzyszenia ma czynne i bierne prawo wyboru do władz statutowych.

  • 11

Do praw i obowiązków członka Stowarzyszenia należy:

1/ branie udziału w pracach Stowarzyszenia,

21 przestrzeganie postanowień zawartych w statucie Stowarzyszenia oraz uchwał jego władz,

3/ uczestniczenie w Walnych Zgromadzeniach Stowarzyszenia,

4/ płacenie składek członkowskich.

  • 12

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia, wybitnie zasłużona dla kultury i społeczeństwa. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia za zgodą tego członka. Członek honorowy Stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka rzeczywistego.

  • 13
  1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osobą fizyczna lub prawna deklarująca poparcie finansowe i rzeczowe na rzecz Stowarzyszenia. Członka wspierającego Stowarzyszenia przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu pisemnej deklaracji o przyjęciu do Stowarzyszenia i wpłaceniu wpisowego.
  2. Członek wspierający Stowarzyszenia nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego.
  • 14

wykreślony

  • 15

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

1/ wystąpienia członka zgłoszone na piśmie do Zarządu,

2/ wykluczenia członka z powodu prowadzenia działalności na

szkodę Stowarzyszenia lub jego członków,

3/ wykreślenia członka z powodu niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy,

4/ śmierci członka Stowarzyszenia.

  • 16
  1. Uchwały w zakresie ustania oraz wykluczenia i wykreślenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
  2. Od Uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia lub wykreślenia członkowi przysługuje w terminie 14—dni odwołanie do Walnego Zgromadzenia, stosowne Uchwały Walnego Zgromadzenia podjęte w tym zakresie są ostateczne.

 

ROZDZIAŁ IV – Władze Stowarzyszenia

  • 17
  1. Władzami Stowarzyszenia są:

1/Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,

2/ Zarząd Stowarzyszenia, Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,

  1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.
  • 18
  1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
  • 19

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia w szczególności należy:

1/ uchwalanie programu działalności Stowarzyszenia,

2/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

3/ udzielanie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,

4/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu, zmianie siedziby Stowarzyszenia oraz rozwiązaniu Stowarzyszenia,

5/ wybór Komisji Rewizyjnej dokonywany w głosowaniu tajnym,

6/ rozpatrywanie odwołań od wykluczeń i wykreśleń z listy członków Stowarzyszenia,

7/ podejmowanie uchwał dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości,

8/ podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych do rozpatrzenia przez Zarząd lub Komisję Rewizyjną.

  • 20
  1. Walne Zgromadzenia Stowarzyszenia są:

1/ Zwyczajne

2/ Nadzwyczajne

  1. Zwyczajne Zgromadzenie Stowarzyszenia zwołuje Zarząd raz na rok zawiadamiając członków o jego miejscu, terminie i porządku obrad wiadomością mailową wysłaną na 14 dni przed Zgromadzeniem na adres internetowy. Zgromadzenia Stowarzyszenia mogą odbywać się na terenie całego kraju.
  2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia zwoływane są przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo wniosku 15% członków rzeczywistych Stowarzyszenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd w terminie jednego miesiąca od zgłoszenia żądania lub złożenia wniosku przez uprawnione podmioty.
  • 21
  1. Uchwały Walnego Zgromadzenia członków Stowarzyszenia z wyjątkiem uchwał podanych w ust. 2 zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez członków uprawnionych do głosowania przy obecności 50% ogólnej liczby członków rzeczywistych i honorowych Stowarzyszenia w pierwszym terminie i bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia w drugim terminie wyznaczonym na ten sam dzień.
  2. Uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia lub zmian w statucie będą zapadać większością 2/3 głosów członków uprawnionych do głosowania obecnych na Zgromadzeniu przy obecności 50% członków rzeczywistych i honorowych Stowarzyszenia.
  3. Uchwały Zgromadzenia mogą być podjęte tylko wówczas jeżeli były umieszczone w porządku obrad podanym na zawiadomieniu.
  4. Członkami uprawnionymi do głosowania nad uchwałami są członkowie rzeczywiści i honorowi Stowarzyszenia.

 

  • 22

W Walnym Zgromadzeniu Członków udział biorą:

1/ członkowie rzeczywiści z głosem stanowiącym,

2/ członkowie honorowi z głosem stanowiącym,

3/ członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym,

  • 23
  1. Zarząd Stowarzyszenia kieruje Stowarzyszeniem i reprezentuje je na zewnątrz. Zarząd wybierany jest na okres 5 lat i składa się z 2 osób tj. prezesa i wiceprezesa.
  2. Do składania oświadczeń woli w tym również do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu z tym, że w sprawach ze stosunku pracy funkcję kierownika zakładu pracy pełni Prezes Zarządu.
  3. W przypadku obejmowania spadku przez Stowarzyszenie, Zarząd zobowiązany jest złożyć oświadczenie o objęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
  • 24
  1. Do kompetencji Zarządu w szczególności należy:

1/ uchwalenie planów działalności Stowarzyszenia,

2/ sporządzanie okresowych sprawozdań i bilansów

3/ składanie sprawozdań Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności,

4/ przyjmowanie na członków Stowarzyszenia,

5/ nadawanie godności członka honorowego,

6/ wykreślanie i wykluczenie członków Stowarzyszenia,

7/ zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków,

8/ uchwalanie wysokości składek członkowskich i wpisowego.

  1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.
  • 25

Członkiem Zarządu nie może być członek Komisji Rewizyjnej.

  • 26
  1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się, z dwóch osób wybieranych w głosowaniu tajnym przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia na okres 5 lat.
  2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu Przewodniczącego.
  • 27
  1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1/ kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia oraz dokonywanie oceny tej działalności,

2/ dokonywanie badań okresowych sprawozdań i bilansów,

3/ składanie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu ze swej działalności.

  1. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Komisji.
  • 28

W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, władzom tym przysługuje prawo dokooptowania brakujących członków. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy składu powołanego przez Walne Zgromadzenie.

 

ROZDZIAŁ V – Majątek Stowarzyszenia

  • 29

Majątek Stowarzyszenia powstaje z wpisowego, składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodu z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

  • 30

Wysokość wpisu na członka Stowarzyszenia oraz wysokość składki członkowskiej ustala Zarząd Stowarzyszenia.

  • 31

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • 32
  1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu po podjęciu uchwały o likwidacji przez Walne Zgromadzenie członków według zasad przewidzianych w §21 ust. 2 statutu.
  2. Majątek pozostały po Stowarzyszeniu zostanie rozdysponowany stosownie do postanowień uchwały Walnego Zgromadzenia członków podjętej według zasad obowiązujących dla podejmowania uchwał o likwidacji.
  • 33

Statut Stowarzyszenia obowiązuje z chwilą zarejestrowania w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu.