REGULAMIN  III OGÓLNOPOLSKIEGO INTERNETOWEGO KONKURSU FLETOWEGO

STOWARZYSZENIA FLECISTÓW POLSKICH

„ŚPIEWAJĄCE  FLECIKI”

 1. ORGANIZATORZY

Stowarzyszenie Flecistów Polskich z siedzibą we Wrocławiu ul. Ostroroga 33, wpisane do rejestru stowarzyszeń KRS przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000093953, NIP: 8961004434, REGON 930403057

 

 1. CELE
 • prezentacja osiągnięć artystycznych młodych flecistów,
 • rozwijanie uzdolnień i promowanie osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych I stopnia,
 • popularyzacja utworów polskich kompozytorów,
 • aktywizacja środowiska fletowego.

 

 1. GRUPY WIEKOWE
 • grupa I- klasa II i III C/6 oraz II C/4
 • grupa II – klasa IV i V C/6 oraz III C/4
 • grupa III – klasa VI C/6 oraz IV C/4
 • zespoły kameralne – jednorodne zespoły fletowe (z wykluczeniem duetów)

 

 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 9 stycznia 2022r. o godzinie 16.00 na stronie stowarzyszenia www.stofp.pl.

 

 1. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA
 • Konkurs jest organizowany dla uczniów szkół muzycznych I stopnia.
 • Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie na podstawie nagrań audio-video udostępnionych w serwisie YouTube zgodnie z zasadami poniżej.
 • W celu wzięcia udziału w konkursie należy w terminie od dnia 20 listopada 2021r. do dnia 17 grudnia 2021r.  przesłać link do nagrania wraz z dokumentami  wymienionymi w punkcie 9 (ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA).
 • Nagranie musi być w trybie niepublicznym bez możliwości komentowania.
 • Tytuł nagrania powinien być zamieszczony w/g wzoru: „Śpiewające fleciki, imię i nazwisko wykonawcy oraz grupa i klasa”, a w opisie: imię i nazwisko, grupa i klasa, program w kolejności wykonywania.
 • Prezentacja uczestnika solisty na nagraniu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
 1. Etiuda może być wykonywana z nut, reszta programu z pamięci.
 2. Cały program (wszystkie utwory łącznie z etiudą) musi być nagrany w całości w jednym ujęciu bez cięć i montażu. Nagranie nie może być poddane edycji, korekcie głośności, intonacji oraz dodawaniu dodatkowych efektów brzmieniowych.
 3. Na obrazie musi być widoczny cały instrument, praca rąk, sylwetka wykonawcy przodem do kamery oraz sylwetka akompaniatora. Uczestnik wykonujący etiudę z nut nie może mieć twarzy zasłoniętej pulpitem.
 4. Na początku nagrania wykonawca obowiązkowo musi się przedstawić podając imię i nazwisko.
 5. Nagranie powinno być dobrej jakości.
 6. Utwory muszą być nagrane z towarzyszeniem fortepianu lub pianina. Wyklucza się korzystania z gotowych akompaniamentów cyfrowych.
 • Prezentacja zespołu fletowego na nagraniu musi spełniać łącznie poniższe warunki:
 1. Cały program (wszystkie utwory) powinien być nagrany w całości w jednym ujęciu bez cięć i montażu. Nagranie nie może być poddane edycji, korekcie głośności, intonacji oraz dodawaniu dodatkowych efektów brzmieniowych.
 2. Na obrazie musi być widoczny cały skład zespołu z odległości umożliwiającej identyfikację wykonawców.
 3. Na początku nagrania wykonawcy obowiązkowo muszą się przedstawić podając imię i nazwisko.
 4. Nagranie powinno być dobrej jakości.
 5. Wyklucza się wspomaganie zespołu przez nauczycieli oraz osoby, które nie są uczniami szkoły muzycznej I stopnia.

 

 1. PROGRAM
 • Grupa I – 3 utwory:
  • Etiuda konkursowa 1 (nuty w załączniku)
  • Do wyboru jeden utwór z poniższej listy ze zbioru Anity Lehmann i Anny Marii Huszczy – „Miniatury na flet i fortepian”, zeszyt 1, 2 i 3:

„Żabka” (zeszyt 1) , „Piosenka lalki” (zeszyt 1), „Powracająca fala” (zeszyt 1), „Kocie psoty (zeszyt 2), „Na zielonym wzgórzu” (zeszyt 2), „Przekomarzanki” (zeszyt 3), „Wilk morski” (zeszyt 3)

 • Dowolny utwór trwający maksymalnie 2 minuty.
 • Grupa II – 3 utwory:
 • Etiuda konkursowa 2 (nuty w załączniku)
 • Do wyboru jeden utwór:

„Rondo” lub „Oberek” ze zbioru Małgorzaty Ryk i Mai Flis – „Rondo, oberek, koncert góralski”

 • Dowolny utwór trwający maksymalnie 3 minuty.
 • Grupa III – 3 utwory:
 • Etiuda konkursowa 3 (nuty w załączniku)
 • Do wyboru jeden utwór ze zbioru Mariusza Matuszewskiego „4 tańce polskie dla młodego flecisty”
 • Dowolny utwór trwający maksymalnie 3 minuty.
 • Zespoły fletowe – jeden lub zestaw utworów:
 • Program dowolny od 3 do maksymalnie 6 minut.

 

 1. JURY
 • Prezentacje muzyczne będą oceniane przez jury powołane przez organizatora.
 • Jury ustala zasady oceniania i decyduje o przyznaniu nagród
 • Decyzje jury są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 • Protokół jury z listą laureatów zostanie ogłoszony na stronie www.stofp.pl w dniu 9 stycznia 2022r.

 

 1. NAGRODY
 • Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy uczestnictwa.
 • Laureaci poszczególnych grup otrzymują dyplom laureata oraz bon podarunkowy do wykorzystania w sklepie internetowym alenuty.pl.
 • Osoby wyróżnione otrzymują dyplom.
 • Fundatorem nagród jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich.
 • Dyplomy oraz bony zostaną dostarczone w postaci plików PDF na podany w zgłoszeniu adres mailowy.

 

 1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
 • Wpisowe wynosi:

80 złotych od solisty

120 złotych od zespołu

Wpisowe należy wpłacić do dnia 17 grudnia 2021r. r. na rachunek:

Stowarzyszenie Flecistów Polskich

53 2490 0005 0000 4500 4332 8839

z dopiskiem „Śpiewające fleciki”

W razie rezygnacji z udziału w konkursie oraz niedopełnienia warunków regulaminu wpisowe nie będzie zwracane.

 • Przystąpienie do udziału w konkursie następuje poprzez przesłanie wiadomości mailowej z wyłącznie jednym linkiem odsyłającym do nagrania umieszczonego w serwisie YouTube na adres stowarzyszenieflecistow@gmail.com z załączonymi, wypełnionym komputerowo formularzem karty zgłoszenia (Załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego regulaminu) odręcznie podpisanym w wymaganych polach oraz kopią dowodu wpłaty wpisowego (w formie skanów tych dokumentów lub wyraźnych zdjęć) w terminie do 17  grudnia 2021r. W tytule maila proszę wpisać „Śpiewające fleciki, imię i nazwisko uczestnika oraz grupa i klasa”. Zgłoszenie wypełnione pismem odręcznym nie będzie przyjmowane.
 • Dodatkowe informacje można uzyskać u pani Grażyny Hejno, tel. 601 844 114
 • Zgłoszenie na konkurs „ Śpiewające fleciki” jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 1. DANE OSOBOWE
 • Wszelkie przekazane w zgłoszeniu dane osobowe wykonawców, opiekunów prawnych wykonawców, nauczycieli przetwarzane są przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich na podstawie rozporządzenia UE 2016/679  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.).
 • Administratorem powyższych danych osobowych jest Stowarzyszenie Flecistów Polskich. Zakres danych obejmuje: imię i nazwisko, wiek uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela, imię i nazwisko akompaniatora, imię i nazwisko, nr telefonu kontaktowego, i adres e-mailowy opiekuna prawnego uczestnika, a w przypadku laureatów również adres do wysyłki nagrody.
 • Przekazanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestniczenia w festiwalu. Dane te będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich wyłącznie dla celów konkursu i zostaną usunięte 14 dni po ogłoszeniu jego wyników z wyłączeniem imion i nazwisk laureatów i wykonawców wyróżnionych . Dane osobowe laureatów i wykonawców wyróżnionych będą przetwarzane przez organizatora Stowarzyszenie Flecistów Polskich po zakończeniu festiwalu w celu zamieszczenia informacji o laureatach na stronie internetowej stowarzyszenia.
 • Uczestnik konkursu, opiekun prawny uczestnika lub nauczyciel wymieniony w zgłoszeniu mają prawo w każdym czasie do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, cofnięcia zgody na przetwarzanie oraz ich skasowania.

Załączniki:

REGULAMIN ŚPIEWAJĄCE FLECIKI 2021-1

Załącznik nr 1 – KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY

Załącznik nr 2 – KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU

Załącznik nr 3 – ETIUDA KONKURSOWA 1

Załącznik nr 4 – ETIUDA K0NKURSOWA 2

Załącznik nr 5 – ETIUDA KONKURSOWA 3